Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris

Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris t.o.m. SFS 1999:1339 SFS nr: 1998:1600

Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till

Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris. Avdragsbegränsning får inte heller gälla om ett företag, till vilket förvärvaren kan lämna koncernbidrag med avdragsrätt utan att avdragsbegränsning gäller för företaget, indirekt via förvärvaren erhåller koncernbidrag avseende samma beskattningsår från

Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till

Lag (1999:1152) om ändring i lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris Övergångsbestämmelser: Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas på överlåtelser som görs den 1 januari 2000 eller senare

Lag (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Lag (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten t.o.m. SFS 1999:1302 SFS nr: nominella värde (andelsbyte) och är villkoren i denna lag uppfyllda, medges säljaren efter yrkande uppskov med beskattningen vid tillämpning av …

Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till

SFS nr 1998:1600 Departement/myndighet Finansdepartementet Rubrik Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris Utfärdad

[PDF]

Ny lag om beskattningen vid överlåtelser till …

Ny lag om beskattningen vid överlåtelser till underpris Underprislagen Lag (1998:1600) om beskattningen vid över-låtelser till underpris Underskottslagen Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av beskattningen vid överlåtelser till underpris (underprislagen) är tillämplig.

[PDF]

Regeringens proposition 1998/99:113 – skatteverket.se

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:1600) om beskattningen

Förkortningar | Rättslig vägledning | Skatteverket

Avyttring och andra överlåtelser. Överlåtelse och överlåtelsetidpunkt. Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris (underprislagen) URL. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. VAT. Value Added Tax.